AMD Gesture Control 6.0.151.5

AMD Gesture Control 6.0.151.5

eyeSight – Shareware –

Tổng quan

AMD Gesture Control là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi eyeSight.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 534 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của AMD Gesture Control là 6.0.151.5, phát hành vào ngày 05/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/12/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 6.0.151.5, được sử dụng bởi 65 % trong tất cả các cài đặt.

AMD Gesture Control đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

AMD Gesture Control Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho AMD Gesture Control!

Cài đặt

người sử dụng 534 UpdateStar có AMD Gesture Control cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản